(+98) 21-88775664 info@arasp.ir

کامبوچا نوشیدنی ای مناسب لاغری و کاهش وزن

وجـود ناهنجـاری و ضعـف در سیسـتم گـوارش، هضـم غـذا و همچنیـن متابولیسـم (سـوخت و ســاز) بــدن ازجملــه دلایــل اضافــه وزن و چاقــی اســت. پرفســور کارل هاینــز شــمیت رئیـس بخـش طـب پیشـگیری در دانشـگاه توبینگـن آلمـان معتقـد اسـت آنزیمهـای موجـود در کامبوچــا بــه...

read more

کامبوچا برای چی خوبه ؟

کامبوچا یک قارچ نیست کامبوچا در واقع یک قارچ نیست بلکه اجتماعی از چند مخمر و باکتری است. کامبوچا ترکیبی از تعدادی باکتری و مخمرهایی یا شیوۀ پرورش و مخصوص است. این موجود زنده چای شیرین شده را تخمیر می­کند و چای کامبوچا را به وجود می­آورد. طعم گوارای آن احساس شادابی به...

read more

درباره نوشیدنی یا چای کامبوچا بیشتر بدانیم

احتمالا در مجالت و یا رسانه ها ، اسم این چای یعنی کامبوچا را شنیده‌اید. یکی از مواد غذایی که امروزه در لیست بهترین غذاهای سلامت شناخته شده است. این چای نسبت به چای های معمولی تفاوت های زیادی دارد. کامبوچا؛ چایی با قدمت۲هزار سال فکر نکنید که این چای همین دیروز پیدا شده...

read more

آیا نوشیدنی کامبوچا برای مبتلایان دیابت منع مصرفی دارد؟

مصرف مواد غذایی شیرین باعث بروز بیماری قند خون و افزایش قند خون می شود، اما برخی خوراکی ها باعث تعدیل قند خون و کاهش ریسک بیماری های ناشی از قند خون می شوند. مقاومت در برابر خوراکی های شیرین برای بسیاری از مردم جهان بسیار دشوار است. این در شرایطی است که مصرف بیش از...

read more